Neste generasjon – Ung kulturnæring i Oslo

June 30 2021

Ordningen skal bidra til at unge kulturnæringsaktører lettere kommer i virksomhet etter pandemien, at næringslivet tar aktivt i bruk kunstneriske uttrykk i en gjenåpningsfase i Oslo, og til å koble næringsaktører med profesjonelle unge kulturnæringsaktører.

Oslo kommune har gjort en avsetning på 5 millioner kroner til ordningen, som administreres av by:Larm i samarbeid med Creo Oslo og musikkontoret MØST.

Frist for å søke
Søknadsfristen er løpende, inntil midlene er oppbrukt, eller senest innen 15.05.2022.

Søkere som har sendt inn søknad innen 15. i måneden vil få svar på søknaden innen den 15. den påfølgende måneden.

Tildeling
Den første tildelingen vil være innen 15. september 2021. Første tildeling gjelder utelukkende oppdrag som gjennomføres i 2021.

Søknadsbeløp
Du kan søke fra 10 000 til 100 000 kroner.

Kort om tilskuddet
Ordningen skal styrke og restarte de yngste kreative aktørene i Oslos kulturnæring. Målgruppen er næringsaktører som vil prioritere å benytte unge profesjonelle kulturnæringsaktører opp t.o.m. 28 år som leverandører, og de unge kreative utøverne selv. Ordningen skal bidra til at unge kulturnæringsaktører lettere kommer i virksomhet etter pandemien, at næringslivet tar aktivt i bruk kunstneriske uttrykk i en gjenåpningsfase i Oslo, og til å koble næringsaktører med profesjonelle unge kulturnæringsaktører. Dette kan f.eks være (men er ikke begrenset til) musikere, lyd- og lysdesignere, komponister, tekstforfattere, produsenter, manusforfattere, skuespillere, inspisienter og alle andre unge profesjonelle aktører innen kulturfeltet.

Ordningen er en oppdragsfinansiering, der tilskuddet skal føre til at en ung kulturnæringsaktør skal bli valgt som leverandør. Det kan være produksjoner i enhver profesjonell sammenheng der det trengs et kunstnerisk uttrykk – tv/radio/media/nett, film, sceneproduksjon, litteratur, design, mv. Oppdragsfinansieringen skal være en samfinansiering, der oppdragsgiveren står for en egenandel.

Kriterier for å søke

 • Prosjektets relevans og utviklingspotensial for leverandøren
 • Oppdragsfinansieringen skal ha en rekrutterende effekt, og ikke erstatte pågående oppdrag
 • Gjennomførbarhet innen skisserte rammer
 • Det forutsettes at oppdragsgiver dekker minimum 20% av honoraret til leverandøren som en egenandel. Egenandelen kan bestå av arbeidsgivers forpliktelser knyttet til f.eks. arbeidsgiveravgift, feriepenger, forsikring og lignende, dersom leverandør mottar tilskuddet som lønn fra oppdragsgiver.
 • Den unge leverandøren skal være maksimalt 28 år (ikke fylt 29 år på søknadstidspunktet), profesjonell og bosatt i Oslo
 • Oppdragsgiver skal som hovedregel honorere/lønne den unge leverandøren etter gjeldende tariffavtaler, eller der det ikke finnes etter
  Creos minstesatser. Leverandøren skal honoreres på lik linje med øvrige i prosjektet. Avvik fra hovedregelen skal begrunnes særskilt.
 • Søker må ha lovlig virksomhet

Ordningen støtter ikke

 • Leverandører som allerede har mottatt midler fra ordningen
 • Oppdragsgivere som allerede har mottatt midler fra ordningen for den samme jobben/stillingen/oppdraget
 • Honorar/lønn som allerede dekkes av andre ordninger fra Oslo Kommune

Hvem kan søke?
Oppdragsgiver er ansvarlig søker og står for utbetaling av lønn/honorar til leverandøren. Eventuelle internasjonale oppdragsgivere kan etter avtale søke via den aktuelle leverandøren.

Oppdragsgiver kan kun søke om tilskudd til én leverandør per søknad, men kan sende inn flere søknader om man ønsker å søke tilskudd til flere aktører.

Som hovedregel kan oppdragsgiver kun søke oppdragsfinansiering til enkeltpersoner, men oppdragsgiver kan søke for kunstnergrupper (i en felles søknad) som har eget organisasjonsnummer. Minst ⅓ av gruppen må være maks 28 år ved søknadstidspunktet. Gruppen i sin helhet må være bosatt i Oslo.

Definisjoner
Leverandør er den unge kulturnæringsaktøren.

Kulturnæringer defineres som næringer som fremstiller mer eller mindre kommersialiserte kulturelle uttrykk som primært kommuniserer gjennom estetiske virkemidler som symboler, tegn, bilder, farger, bevegelser, former, lyder og fortellinger.

Med profesjonell aktør menes at vedkommende har en relevant utdanning knyttet til sitt virke eller hovedsakelig har sitt virke innen kunst og kulturnæring.

Oppdragsgiver kan være enhver type virksomhet som har behov for en leverandør til å produsere et kunstnerisk uttrykk, eller til å være en del av en produksjon/delproduksjon innen kulturnæringsfeltet.

Fordeling av midlene
by:Larm, CREO Oslo og MØST nedsetter et eksternt fordelingsutvalg som i fellesskap behandler søknadene månedlig.

Ordningen er åpen, og fordeling skjer etter en skjønnsmessig vurdering ut i fra kriteriene og intensjonen til ordningen.

Slik søker du
Fyll ut dette skjemaet: https://form.arkon.no/?id=6534&key=npomwK

Før du søker må oppdraget være definert, og leverandør være involvert. Oppdragsgiver skal laste opp en intensjonsavtale underskrevet av både oppdragsgiver og leverandør som vedlegg.

Det skal også lastes opp et vedlegg med den unge leverandørens CV for å dokumentere dens profesjonalitet. Både honorert og frivillig arbeid vil telle positivt i vurderingen av søknaden.

Utbetaling
For å få utbetalt tilskuddet må du sende inn utfylt utbetalingsanmodning som du finner i vedtaksbrevet ditt.

Krav om rapportering
Du må levere utfylt rapportskjema etter gjennomføring. Rapporteringen skjer elektronisk og veiledning til innsending er beskrevet i vedtaksbrevet.

Bortfall av tilskudd
Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt dersom tilskuddsmottaker ikke har levert rapport innen fastsatt frist, om kriteriene ikke er oppfylt, eller gjennomføring ikke anses tilfredsstillende.

Offentliggjøring
Tildelinger vil kunngjøres. Deler av informasjonen fra søknader og rapporter vil inngå i rapportering til Oslo kommune.

Kontaktinformasjon
Ved spørsmål vennligst kontakt oss på: tilskudd @ bylarm.no