Tickets: Terms and Conditions

September 24 2019

See english version below. 
Vilkår og retningslinjer for kjøp av billetter til by:Larm

Ved å bekrefte kjøp av billett til by:Larm aksepterer du våre vilkår for bruk. Hvis vilkårene brytes kan by:Larm anmelde forholdet. Oppbevar dine billetter på et trygt sted.

Kjøpet er bindende når bestilleren har godkjent kjøpet. Kjøpte billetter kan verken avbestilles, endres eller refunderes. Programendringer kan forekomme. Kansellering av artister/band og påfølgende programendringer vil
ikke medføre rett til refusjon av billetten. Refusjon gis kun ved avlysning av hele arrangementet.

Det er en begrensning på 10 billetter per kunde, vi gjør dette for å hindre misbruk av vår nettside og urettferdig billettkjøperpraksis. Jf. lov 11 juni 1993 nr. 66 §§ 2 og 6.

§ 1.Det er forbudt å selge billetter til kultur- og idrettsarrangementer til en høyere pris enn den som er påført billetten fra arrangørens side, eller som billetten første gang ble solgt for.

Priser og tilgjengelighet
Alle billetter selges via Universe og Ticketmaster. by:Larm bestemmer hvor mange billetter som er tilgjengelig og kapasitet pr priskategori. by:Larm/Ticketmaster/Universe samarbeider ikke med tredjepartsbillettdistributører som Viagogo og lignende.

Grunnet kapasitet kan arrangementet bli utsolgt.

Festival- og dagspass gir fri adgang til alle scener i programmet i gyldighetsperioden. Passet gir kun adgang til steder som har ledig plass og gir ikke adgang dersom et sted har nådd full kapasitet. Vær tidlig ute for å sikre inngang på populære konserter og små klubber. Det vil alltid være ledig plass på noen av scenene.

Avgifter for vår service
Våre avgifter avhenger av billettprisen, avgiftene går med til å dekke utgifter ved salg av billetter.

Avlyste eller flyttede arrangementer
Arrangører forbeholder seg retten til å avlyse eller flytte arrangementer. Ved total avlysning av arrangementet refunderes billetten, men ikke senere enn 60 dager etter arrangements dato. Ved avlysninger av enkeltkonserter refunderes ikke billetten. Avgifter refunderes ikke.

by:Larm er dog ikke ansvarlig for mangler, endringer eller avlysninger grunnet force majeure eller force majeure-liknende hendelser, det vil si hendelser som vi ved salgstidspunktet ikke har hatt mulighet til å forutse, unngå eller avverge (for eksempel avtalebrudd, streik, ekstrem vær eller naturkatastrofer).

Refundering og bytting av billetter
Det er viktig å forsikre seg om at man har valgt riktige billetter før billettreservasjonen bekreftes. by:Larm refunderer ikke billetter som allerede er kjøpt eller bytter disse mot andre billetter. Dersom billetter blir ødelagt, slik at det ikke er mulig å sjekke billettens gyldighet, kontakt oss. Vi vil deretter sende deg informasjon om hvordan du skal gå frem videre.

Billetter vil bli sendt til den adressen som ble oppgitt da du kjøpte billettene dine. Oppbevar dine billetter på et trygt sted.

Levering av billetter
Billettene sendes når betaling er mottatt. Hvis du ikke har mottatt dine billetter i god tid før arrangement, ta kontakt på info@bylarm.no.

______________________________________

Terms and conditions – tickets to by:Larm

By confirming the purchase of a ticket for by:Larm, you accept our terms of use. If the conditions are broken, by:Larm can report it to the police. Keep your tickets safe.

The purchase is binding when the buyers confirms the purchase. Bought tickets can not be cancelled, changed or refunded.

It is a maximum of 10 tickets per customer, we do this to prevent abuse of our web page and unfair practice for the ticket purchaser. Ref. law of 11 June 1993 nr. 66 §§ 2 and 6. § 1. It is forbidden to sell tickets for culture and sport events to a higher price than the price stated on the ticket from the event organizer, or than the ticket had when it was bought for the first time.

Price and availability
All tickets are sold via Universe and Ticketmaster. by:Larm decides how many tickets are available and the capacity for the different pricing options.
by:Larm/Ticketmaster/Universe do not cooperate with third party ticket distributors like Viagogo and similar.

Due to capacity, the event can be sold out.

Festival pass and day tickets gives free access to all stages in the official program during the festival. The ticket only includes access to venues with available capacity and does not guarantee access if the venue has reached its capacity. Be early to make sure you get in before capacity is reached at popular shows and small clubs. It will at all times be available capacity at some of the stages.

Fees for our service
Our fees depend on the ticket price. Fees helps us cover the costs for the ticket sales.

Cancelled or moved shows
The event organizer reserves the right to cancel or move the event. If a complete cancellation were to happen, the ticket will be refunded, no later than 60 days after the event date. If an artist is cancelled, the ticket will not be refunded. Fees are not refunded.

by:Larm is not responsible for defects, changes or cancellations due to force majeure or force majeure-like events, meaning events that we, at the sales point, could not anticipate, avoid or prevent (f.ex. breach of contract, strike, extreme weather or natural disasters).

Refund and change of tickets
It is important to make sure you have chosen the correct ticket before the ticket reservation is confirmed. by:Larm does not refund tickets that are already bought, and can not exchange them for another ticket. If a ticket is broken, and it is not possible to check the validity of the ticket, please contact us, and we will send you information about how to proceed.

Tickets will be sent to the address stated when you bought the ticket. Keep you tickets in a safe place.

Receiving tickets
The tickets will be sent when the payment is received. If you have not received your tickets in good time ahead of the event, please contact us at info@bylarm.no.